Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi terapeuta-pedagog

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „SŁONECZNY DOM” W GOŁDAPI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI:TERAPEUTA-PEDAGOG

I. Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi ul. 1 Maja 21, 19-500 Gołdap
II. Określenie stanowiska: Terapeuta-pedagog w sali samodzielności i zaradności życiowej.
III. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo, na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
IV. Wymiar czasu pracy: 1 etat.
V. Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)nieposzlakowana opinia,
5)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6) wykształcenie wyższe kierunkowe: pedagogika terapeutyczna, pedagogika specjalna lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa, oligofrenopedagogika lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy,
7) co najmniej roczny staż pracy.
VI. Wymagania dodatkowe:
1)znajomość przepisów z zakresu Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
2) doświadczenie w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym,
3) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
4) bardzo dobra organizacja pracy,
5)umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe,
6)kreatywność,
7) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia.
VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w sali samodzielności i zaradności życiowej,
2) praca w zespole terapeutyczno-wspierającym i realizowanie jego ustaleń,
3) planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
4) prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,
5) monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
6) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
7) czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,
8)towarzyszenie podopiecznym w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
9) wspomaganie podopiecznych w komunikacji z otoczeniem,
10) pobudzanie aktywności podopiecznych oraz ich opiekunów,
11) pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas zajęć.
VIII. Wymagane dokumenty:
– własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
-własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– własnoręcznie podpisany CV (życiorys) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
-kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy) oraz inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
– własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania ww. stanowiska,
– własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
– własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
-zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku trwania stosunku pracy,
– kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawniania, o którym mowa w art. 13a ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458, ze zm.).
IX. Termin, sposób wyboru kandydata i miejsce składania dokumentów:
1Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 22 sierpnia 2014r. w sekretariacie Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, przy ul. 1 Maja 21 w Gołdapi lub przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: terapeuta zajęciowy w pracowni manualnej (technicznej) i komputerowej.
2.O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu dokumentów.
3.Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4.Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia testu w celu weryfikacji kandydatów.
5.Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadomieni.
6.Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.goldap.pl), na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy ”Słoneczny Dom” w Gołdapi (www.sdsgoldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy ”Słoneczny Dom” w Gołdapi, ul. 1 Maja 21.
X. INFORMACJE DODATKOWE:
1. W lipcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

Jeden z wymaganych dokumentów aplikacyjnych: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub CV powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

Gołdap, 11 sierpnia 2014r.

Marcin Białous, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom’ w Gołdapi.

 

Data wytworzenia/udostępnienia treści: 18 grudnia 2015, 13:24:23
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za treść:
Data ostatniej zmiany treści: 18 grudnia 2015, 13:24:23
Osoba zmieniająca treść:
Ilość wyświetleń artykułu: 819